Vilkår og betingelser for bedriftskort

Avtale med Konto- og Kortinnehavere

A. NorgesGruppen Bedriftskort, heretter kalt Kortet, er en felles betegnelse for kort utstedt kun til bruk i NorgesGruppens forretninger som til enhver tid angitt på www.norgesgruppenbedriftskort.no. Formålet med Kortet er å muliggjøre kjøp av varer på kreditt for bedriftskunder som ønsker å handle i NorgesGruppen sine dagligvarebutikker.

 

B. NorgesGruppen Finans AS, org. nr. 920 428 959, Karenslyst allé 12, 0278 OSLO er utsteder av Kortet. NorgesGruppen Finans er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Det selskap hvis regning er utstedt til er nedenfor kalt Kontoinnehaver. Vedkommende som har fullmakt til å benytte Kortet på vegne av Kontoinnehaver, er nedenfor kalt Kortholder.

 

C. SØKNAD OG ETABLERING AV AVTALEFORHOLDET

 

1. Søknad og kredittvurdering

Søkeren må levere et søknadsskjema for Kortet til NorgesGruppen Finans. Den som signerer søknaden gir tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden (herunder kredittopplysninger). NorgesGruppen Finans forbeholder seg retten til å avslå søknaden etter kredittvurdering uten å redegjøre for årsaken til avslaget. Innvilges søknaden av NorgesGruppen Finans blir Kortet tilsendt Kontoinnehaver ved Kortholder. Kontoinnehaver vil ved aksept av denne avtalen, og forutsatt innvilgelse av søknaden fra NorgesGruppen Finans, bli kunde i sistnevnte.

 

2. Legitimasjonskontroll

Ved etablering av kundeforholdet skal søkeren oppgi virksomhetens fulle navn, adresse og organisasjonsnummer og øvrige opplysninger NorgesGruppen Finans må innhente for å gjennomføre kundetiltak etter hvitvaskingsloven. Før mottak av Kortet må søkeren legitimere seg og bekrefte at opplysningene som gis er riktige. NorgesGruppen Finans eller en representant for denne kan kontrollere opplysningene.

 

3. Elektronisk kommunikasjon

Kortinnehaver samtykker i:

a) at det kan benyttes elektronisk kommunikasjon for å gi opplysninger og meldinger som i henhold til lov skal gis skriftlig, og

b) at avtaler som i henhold til lov skal gis skriftlig kan inngås ved hjelp av elektroniske media.

 

Visning på skjerm, e-post og mobil tekst er likestilt med kommunikasjon per brevpost. Utsendelse av elektronisk melding til adresse som ordinært krever passordlignende enheter (for eksempel SIM-kort eller e-post) anses likeverdig med rekommandert sending når sending ikke møter negativ mottakerkvittering. I tilfeller hvor krav til melding i offentlig media stilles, anses informasjon på NorgesGruppens Finans offentlige websider og/eller nettannonser som tilstrekkelig. Generelt vil alle krav til skriftlighet likestille elektronisk kommunikasjon med papir.

 

KONTOBESTEMMELSER

 

1. Om Kortet

Kortet er utstedt til Kortholder på vegne av Kontoinnehaver og kan ikke overdras til andre. Kortet er utstedt for en begrenset periode som angis på Kortet, og fornyes automatisk ved gyldighetstidens utløp under forutsetning av at Kontoinnehaver har overholdt gjeldende avtalevilkår og avtalen ikke er sagt opp, jf. punkt 6. Kortet kan kun benyttes i NorgesGruppens forretninger, og kun til reelle kjøp og ikke kontantuttak. Kortet er NorgesGruppen Finans sin eiendom, men Kontoinnehaver har bruksrett til dette så lenge det benyttes i samsvar med de fastsatte vilkår.

Kontoinnehaver og den enkelte Kortholder plikter å tilbakelevere Kortet dersom NorgesGruppen Finans eller en av NorgesGruppens forretninger med saklig grunnlag ber om det. Kontoinnehaver skal uoppfordret tilbakelevere Kortet i makulert stand dersom Kortholder ikke lenger er ansatt hos Kontoinnehaver. Dersom Kontoinnehaver ønsker at ny(e) ansatt(e) skal bli Kortholdere, må han sende inn nytt søknadsskjema for denne/disse.

Den person med fullmakt hvis signatur er påført søknadsskjemaet, bekrefter riktigheten av opplysninger i søknaden. Ved navn-, adresse- eller annen forandring av Kontoinnehavers status som påvirker forholdet mellom Kontoinnehaver og NorgesGruppen Finans, skal dette umiddelbart meddeles NorgesGruppen Finans.

 

2. Ansvar for bruk av Kortet

Kontoinnehaver innestår overfor NorgesGruppen Finans for at Kortholder som har fått tildelt Kortet, har de nødvendige fullmakter og tillatelser til å benytte Kortet. Kontoinnehaver er ansvarlig overfor NorgesGruppen Finans dersom Kortholder eller andre har misbrukt Kortet. Finansavtaleloven § 35 og § 36 gjelder ikke.

Kontoinnehaver har det fulle økonomiske ansvar for alle debiteringer som foretas med Kortet, og at Kortet kun benyttes til firmarelaterte utgifter. Kortet kan brukes innenfor de til enhver tid gjeldende kredittgrenser for Kortet. Partene kan avtale belastningsgrense på Kortet for Kortholder.

Kontoinnehaver skal betale faktura utstedt av NorgesGruppen Finans ved mottagelse og senest ved forfallsdato.                                                 

Kontoinnehaver tildeles en personlig firesifret kode (PIN-kode) som skal benyttes sammen med Kortet.

Betaling har skjedd når transaksjonen er godkjent av Kortholder ved bruk av PIN-kode. Kortinnehaver/Kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle transaksjonen etter at betaling har skjedd, jf. finansavtaleloven § 28. Kortholder har ingen angrerett.

NorgesGruppen Finans er ansvarlig for Kortinnehavers tap ved uberettigede belastninger som følge av teknisk svikt eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Dersom Kortinnehaver påberoper teknisk svikt i kortsystemet, skal NorgesGruppen Finans sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i det aktuelle tidsrom. NorgesGruppen Finans er uten ansvar dersom Kortet ikke kan brukes som følge av driftsstans i kortsystemet, med mindre det foreligger uaktsom opptreden fra NorgesGruppen Finans. Slikt uaktsomhetsansvar er i alle tilfeller begrenset til Kortinnehavers direkte tap.

 

3. Reklamasjoner

Bestrider Kontoinnehaver å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene etter punkt 2, skal NorgesGruppen Finans nedjustere saldo fra belastningstidspunktet, forutsatt at Kortinnehaver setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Kontoinnehaver ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. NorgesGruppen Finans skal snarest mulig ta stilling til reklamasjonskravet. Finansavtaleloven § 37 gjelder ikke.

Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer skal rettes direkte til den av NorgesGruppens forretninger hvor kjøpet er foretatt. Eventuelle reklamasjoner berettiger ikke Kontoinnehaver til helt eller delvis å holde tilbake betaling av faktura til NorgesGruppen Finans sitt kundesenter for Bedriftskort, e-post: info@ngbk.no eller tlf.: 480 33 400.

 

4. Kontroll. Melding om tap

Kortet skal brukes sammen med PIN-kode og har samme rettsvirkning som signatur på debiteringsnota. PIN-koden skal umiddelbart læres og informasjon om PIN-koden makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden holdes adskilt fra kort på en slik måte at uvedkommende ikke kan tilegne seg både Kortet og PIN-koden. Oppbevaring av Kortet og PIN-koden sammen vil bli betraktet som grov uaktsomhet. Hvis Kortet tapes eller det av andre grunner ikke er i Kortholders besittelse, skal Kortholder omgående underrette NorgesGruppen Finans om dette. NorgesGruppen Finans forplikter seg til etter melding om tapt kort å sperre Kortet. Kontoinnehaver er ansvarlig for all bruk av Kortet hos NorgesGruppens forretninger, som er skjedd ved bruk av PIN-kode eller fremvisning av Kortet, inntil melding om tapt kort er mottatt hos NorgesGruppen Finans.

 

5. Vilkårsendringer

Avtalen, herunder vilkår, priser og kredittgrenser, kan endres av NorgesGruppen Finans uten forutgående varsel ved kunngjøring på faktura eller på annen egnet måte. Ved å beholde og/eller anvende Kortet etter at endringene er meddelt Kontoinnehaver ved kunngjøring på faktura eller på annen egnet måte, anses Kontoinnehaver å ha godtatt endringene. Dersom Kontoinnehaver ikke godtar endringene kan han si opp avtalen i henhold til punkt 6 nedenfor.

 

6. Oppsigelser m.v.

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 1 – en – måneds forutgående varsel. Kortinnehaver kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom det fra NorgesGruppen Finans' side foreligger vesentlig brudd på opplysningsplikten eller avtalen. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at Kortinnehaver ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen.

Senest ved utløpet av oppsigelsesperioden skal Kontoinnehaver uoppfordret makulere samtlige Kort klippet eller gjennomhullet. Kontoinnehaverens ansvar for bruk av Kortet i henhold til denne avtalen opphører når Kortet er makulert, dog ikke med hensyn til opparbeidet saldo som er oppnådd før makulering av Kortet.

NorgesGruppen Finans forbeholder seg retten til å sperre Kortet, nekte fornyelse av Kort og/eller si opp avtalen og bringe utestående beløp til forfall med umiddelbar virkning når det foreligger saklig grunn for dette. Som saklig grunn regnes blant annet, men ikke begrenset til, ethvert betalingsmislighold, ethvert annet brudd på disse avtalevilkårene fra Kontoinnehavers eller Kortholders side, samt enhver endring i Kontoinnehavers kredittverdighet eller andre forutsetninger som lå til grunn for innvilgelsen av Kontoinnehaverens søknad. Kortet er etter dette ugyldig som betalingsmiddel og videre bruk av Kortet vil medføre straffeansvar. Foregående avsnitt om makulering av Kort gjelder tilsvarende så langt det passer. NorgesGruppen Finans skal gi Kortholder skriftlig varsel om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før Kortet sperres, eller, dersom dette ikke er mulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan NorgesGruppen Finans unnlate å gi slikt varsel.

 

7. Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som registreres i forbindelse med avtaler om og bruk av Kortet/konto er underlagt reglene i Personopplysningsloven. Opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet, med NorgesGruppen Finans som behandlingsansvarlig. Se vår personvernerklæring på www.ngbk.no.

Ved søknad om Kort/konto registreres, lagres og behandles opplysninger om Kontoinnehaver og Kortholder, kontaktpersoner, kontaktinformasjon, kredittramme mv., jf. Søknadsskjema for administrasjon av kundeforholdet. Videre vil det når Kortet/konto brukes, overføres bla. opplysninger om handlet beløp, produkter, dato og hvor kjøp er foretatt, til NorgesGruppen Finans. Tilsvarende lagres opplysninger om kundedialog på bedriftens konto, blant annet med navn på hvem dialogen har vært med. Din respons på generelle kampanjer, eventuelle tilpassede kuponger, e-post og SMS-utsendelser samt eventuell innlogget aktivitet på nettkonto kan bli lagret.

Personopplysningene kan, sammen med opplysninger fra eksterne kilder, eksempelvis adresseregistre og lignende, brukes i Kort/-kontoadministrasjon. Opplysningene kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikkene, men da er opplysningene anonymisert. Opplysningene kan brukes i analyse for tilpasset markedsføring, så framt samtykker foreligger.  Du kan alltid endre i dine samtykker. Ta da kontakt med NorgesGruppen Finans på telefon 480 33 400.

Har du spørsmål hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til info@ngbk.no og merke den med "Personopplysninger". Du kan klage på hvordan NorgesGruppen Finans behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

 

8. Utlevering av informasjon til tredjeparter

Utlevering av opplysninger om transaksjoner og annen informasjon som er taushetsbelagt etter finansforetaksloven § 16-2 kan kun finne sted etter Kontoinnehavers instruks eller samtykke. Kontoinnehaver plikter å gi NorgesGruppen Finans nødvendig informasjon om opplysningene som skal utleveres og informasjon om mottaker før utlevering iverksettes, samt å informere NorgesGruppen Finans skriftlig ved eventuelle endringer i instruksen. Kontoinnehaver er i den forbindelse ansvarlig for å påse at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for eventuell utlevering av personopplysninger, og NorgesGruppen Finans er ikke ansvarlig for den videre behandlingen av opplysningene hos mottaker.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NorgesGruppen Finans kan utkontraktere utførelsen av deler av sin virksomhet etter reglene i finansforetaksloven § 13-4.

 

9. Transport

NorgesGruppen Finans sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan transporteres til banker, finansinstitusjoner og andre foretak som har konsesjon eller dispensasjon til å yte slik finansieringsvirksomhet som denne avtalen omfatter.

 

10. Kontobestemmelser, priser og betingelser

Kjøp på Kortet beregnes månedlig per kalendermåned. Totalt forbruk hver måned inkludert påløpte gebyrer skal betales på forfall, og Kontoinnehaver har ikke mulighet til hel- eller delvis betalingsutsettelse av utestående beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter som angitt i prislisten på www.norgesgruppenbedriftskort.no.

For de til enhver tid gjeldende priser og betingelser, se www.norgesgruppenbedriftskort.no

 

11. Fravikelse av finansavtaleloven, lovvalg og verneting

Kontoinnehaver og Kortholder frafaller sine rettigheter i kap. 2 og kap. 3 i lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46 ("finansavtaleloven") med endringer i den utstrekning som loven tillater i favør av NorgesGruppen Finans.

Alle forhold vedrørende denne avtalen er underlagt norsk rett.

For øvrig skal enhver tvist som oppstår i relasjon til avtalen behandles av ordinære domstoler med Oslo tingrett som rett verneting.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem.